คณะกรรมการจัดการ

ชื่อ - สกุล นางปณิดา สุขศรีดากุล
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการจัดการ
อายุ 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อบรมหลักสูตร ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด

25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด

25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

1 ม.ค. 62 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63

กรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

13 ก.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี