คณะกรรมการจัดการ

ชื่อ - สกุล นายรัฐกรณ์ เกียรติขจรธาดาs
ตำแหน่ง กรรมการจัดการ
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท สาขา การเงิน คณะ Gie College of Business มหาวิทยาลัย University of Illinois Urbana-Champaign
  • ปริญญาโท สาขา การบัญชี คณะ Gie College of Business มหาวิทยาลัย University of Illinois Urbana-Champaign
อบรมหลักสูตร
  • INSEAD Client Engagement Workshop
    International Finance Corporation’s Credit Training Program
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

1 มิ.ย. 67 - ปัจจุบัน

กรรมการจัดการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 66 - ปัจจุบัน

Chief Commercial Officer - Office Business / Head of M&A

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2564 - 2566

Director

บริษัท มหานคร แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

2561 - 2563

Head, Equity Capital Markets

บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี