กรรมการ


ชื่อ - สกุล นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 66 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2565
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago,Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 27 บริษัท