คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายปัณฑิต มงคลกุล
ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 กันยายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Finance and International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2546
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2559
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4/2550
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2555 สมาคมนักวางแผนการเงิน
 • Economic Outlook 2022
 • Office Business Overview and Outlook
 • Thailand's Political View and 2H23 Outlook
 • Global trend of climate change and Net zero journey
 • ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
26 ตค. 66 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลู คอมแพส เอสเตท จำกัด
26 ตค. 66 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอโรวานา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
26 ตค. 66 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า ภูเก็ต จำกัด
26 มิย. 66 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า ไลฟ์สไตล์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
26 มิย. 66 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบาวิสต้า รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
2 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูฟิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 ธ.ค. 65 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิกซ์ทีน เรสซิเดนซ์จำกัด
23 ส.ค. 65 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
31 ส.ค. 64 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นภาใส เอสเตท จำกัด
21 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน กรรมการกฏหมายภาษี หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
64 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
17 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติพลาย
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
16 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คูณสิบ จำกัด
11 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี-ตัส โฮลดิ้ง จำกัด
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - 11 มี.ค. 64 กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์พลัส จำกัด
2561 - 64 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 12 มี.ค. 64 กรรมการ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
2559 - 2 มี.ค. 64 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - 4 มี.ค. 64 กรรมการ บริษัท บีทูเอส จำกัด
2558 - 3 ก.พ. 63 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
2555 - 4 ก.พ. 64 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอเเอล จำกัด (มหาชน)
2539 - 26 ก.ค. 62 กรรมการ กรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 21 บริษัท