คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 กุมภาพันธ์ 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine, Texas, USA
อบรมหลักสูตร
 • Economic Outlook 2021
 • Office Business Overview and Outlook
 • ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
14 ก.พ.62 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 63 กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 บริษัท