คณะกรรมการบริษัท


ชื่อ - สกุล นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
อายุ 74 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 กันยายน 2561 
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2546
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1 ม.ค. 65 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 64 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)
12 ก.ย. 61 – 31 ธ.ค. 64 ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 15 ส.ค. 64 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)
2550 – 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)
2538 – 15 ส.ค. 64 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 65 บริษัท