คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นางจิตรมณี สุวรรณพูล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 เมษายน 2557
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
อบรมหลักสูตร
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2557
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Economic Outlook 2021 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
25 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
15 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 61 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรี่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี