คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 88 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ธันวาคม 2552 
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ Stockhlom University Sweden
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารธุรกิจ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • The Role of Chairman Program (RCP)
 • Audit Committee Program (ACP)
 • The Role of Compensation Committee (RCC)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 28
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
14 ม.ค. 53 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
23 ธ.ค. 52 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
12 พ.ค. 59 - 13 ก.พ. 63 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 บริษัท