คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายปรีชา เอกคุณากูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ 65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 กันยายน 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • Advanced Management Program, Executive Course,Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
 • Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors should know?" ปี 2563
 • Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business Sustainability” ปี 2563
 • Director Leadership Certification Program (DLC) ปี 2564
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Consumer Behaviour in the New Normal Post COVID World ปี 2563
 • บริษัท ไวตามินส์ควอนติเททีฟ จำกัด
 • Thought Leadership: Global Trend on Climate Opportunities & Risks
 • Economic Outlook 2022 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • Mastercard Economics Institute’s Global Outlook for the Year, Economy 2022
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1 มิ.ย. 67 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
30 ส.ค. 64 - 2565 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
14 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 67 ประธานกรรมการจัดการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 31 ธ.ค. 64 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการและกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 30 บริษัท