คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws (LLM) สาขา Comparative Law มหาวิทยาลัย The Dickson School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Law (LLM) สาขา Securities and Financial Regulations มหาวิทยาลัย Georgetown University Law Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 194/2565
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 45/2565
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 339/2566
 • Audit Committee Forum 2023 หัวข้อ Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • งานสัมมนาเรื่อง ความสําคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยโดย SET และ SEC (พ.ย. 2566)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

1 มิ.ย. 67 - ปัจจุบัน

กรรมการจัดการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

17 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 บริษัท