คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ตำแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการจัดการ
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมหลักสูตร
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 55
  • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
    บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน

กรรมการจัดการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจที่อยู่อาศัย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63

กรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท