คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นายณกุล ทิณพงษ์
ตำแหน่ง Head of Office & Retail Commercialization
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขา Faculty of Information Technology คณะ Information Systems มหาวิทยาลัย Monash University at Caulfield (Victoria, Australia)
  • ปริญญาโท สาขา Finance & Strategic Management คณะ Business Administrations มหาวิทยาลัย Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
อบรมหลักสูตร
  • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
    บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

27 มิ.ย. 65 – ปัจจุบัน

Head of Office and Retail Commercialization

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

5 ก.ค. 64 – 22 มิ.ย. 65

Head of Business Development

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน

20 ส.ค. 63 – 2 ก.ค. 64

Head of Leasing & Marketing

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

25 ส.ค. 55 – 19 ส.ค. 63

Assistant Vice President, Corporate Finance

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี