คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นายภณพินิต อุปถัมภ์
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) University of Chicago Booth School of Business
อบรมหลักสูตร
 • CFO Certification Program รุ่นที่ 23
 • IR Certification Program รุ่นที่ 1
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูอุปถัมภ์
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

1 พ.ค. 66 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

17 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 66

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2563 – 16 ม.ค. 65

รักษาการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2560 – 2565

Head of Investor Relations

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
2566
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2566 หัวข้อ Economic Update for CFO” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 2 ชั่วโมง
 • หลักสูตร CFO Refresher Course 2023: หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือประเด็นด้านการเงิน การลงทุน และการบัญชีที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 6 ชั่วโมง