คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นายภณพินิต อุปถัมภ์
ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) University of Chicago Booth School of Business
อบรมหลักสูตร
  • CFO Certification Program รุ่นที่ 23
  • IR Certification Program รุ่นที่ 1
  • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูอุปถัมภ์
การถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

17 ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2563 – 16 ม.ค. 65

รักษาการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

Head of Investor Relations

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2559 – 2560

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี