Management Team

ชื่อ - สกุล นายสุรกิจ ธารธนานนท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
  • Director Accreditation Program (DAP)
  • Director Certification Program (DCP)
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

1 ส.ค. 56 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 2562 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2/62 โดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 8 ชั่วโมง