คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นางสาวทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมหลักสูตร ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

1 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

15 ต.ค. 63 - ปัจจุบัน

Head of Office Property

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2562 - 2563

ผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

2552 - 2561

ผู้อำนวยการ

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี