คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล นายวิรุฬห์ โสอินทร์
ตำแหน่ง Head of Office & Retail Operation
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อบรมหลักสูตร ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

01 ก.ค. 66 - ปัจจุบัน

Head of Office & Retail Operation

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2565

Project Director, Property Services

บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด

2561 - 2565

Head of Property Management

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี