คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ชื่อ - สกุล นายจรัล มงคลจันทร์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
อายุ 75 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  4 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมหลักสูตร
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111 ปี 2551
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9 ปี 2553
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9 ปี 2553
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11 ปี 2553
 • Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 4313
 • Economic Outlook 2021
 • Thailand's Political View and 2H23 Outlook
 • Global trend of climate change and Net zero journey
 • ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2551 - มิ.ย. 63 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี