คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ชื่อ - สกุล นางจิตรมณี สุวรรณพูล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 71 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 เมษายน 2557
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
อบรมหลักสูตร
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2557
 • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 45/2565
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Economic Outlook 2021
 • Economic Outlook 2022
 • Global trend of climate change and Net zero journey
 • ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
28 ธ.ค.61 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
11 พ.ย. 59 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรี่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
25 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 27 ก.ค. 64 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรี่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท