คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ชื่อ - สกุล นายวิทยา ชวนะนันท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52 ปี 2549
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2549
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
 • Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560
 • Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors should know?" ปี 2563
 • Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business Sustainability” ปี 2563
 • Board War Room: Personalized Marketing vs. Data Privacy ปี 2563
 • Director Briefing: Finding Creative Solutions to Business Dispute During Pandemic Time ปี 2563
 • Director Briefing: China Economic Outlook: Pathway to Recovery ปี 2563
 • Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" ปี 2563
 • Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary ปี 2563
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Proactive investor relations ปี 2563
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Economic Outlook 2021
 • Office Business Overview and Outlook
 • Thailand's Political View and 2H23 Outlook
 • Global trend of climate change and Net zero journey
 • ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 • ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19
 • People Management Trend
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท / ประเภทธุรกิจ
4 ธ.ค. 61- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 4 ม.ค. 65 กรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
2549 - มิ.ย. 63 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2537 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2530 - 4 ม.ค. 65 รองประธานกรรมการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์ม
ออยล์ จำกัด (มหาชน)
2528 - 4 ม.ค. 65 กรรมการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
2522 - ก.ย. 62 กรรมการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท