นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งเราและบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มเซ็นทรัล จะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับท่าน บริษัทฯ ซาบซึ้งในความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลในการมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดให้แก่ท่านโดยเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ครอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีกำหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากท่าน)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 • 1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

 • 2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 3. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

 • 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

 • 5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 6. ความปลอดภัยของข้อมูล

 • 7. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

 • 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • 9. รายละเอียดการติดต่อเรา

Privacy Policy

Grand Canal Land Public Company Limited and its affiliates (the “ Company,” “we,” “us,” or “our ”) recognizes the importance of the protection of personal data for you of our products and services. We know you care how information about you is collected, used, disclosed, and transferred outside of Thailand. The information you share with us allows us to provide the products and services you need and want appropriately tailored for you, not only from us, but also those within Central Group's data ecosystem. We appreciate your trust that we will carefully and sensibly handle your personal data while giving you the very best personalized experience and customer services.

This privacy policy (this "Privacy Policy") applies to our retail stores, websites, mobile applications, call center, social networking sites, online communication channels, and other locations where we collect your personal data. However, please read this Privacy Policy in conjunction with the terms and conditions of particular service that you use. (This may be provide separately according to the type of Personal Data that we collect from you)

For the purpose of this Privacy Policy, “Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person.

We reserve the right to modify this Privacy Policy from time to time, so please review it frequently to see when this Privacy Policy was last revised. Any changes to this Privacy Policy will become effective when we post the revised Privacy Policy on our website or application. We will provide additional notice of significant updates. In case any modification deprives your rights of sensitive data in relation to this Privacy Policy, the Company will first obtain your consent, except as otherwise permitted by law.

 • 1. What Personal Data we collect

 • 2. Why we collect, use or disclose your Personal Data

 • 3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data

 • 4. International transfers of your Personal Data

 • 5. How long do we keep your Personal Data

 • 6. Security of your Personal Data

 • 7.Cookies and how they are used

 • 8. Your rights as a data subject

 • 9. Our Contact Details