ข้อปฏิบัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

สืบเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงกำหนดข้อปฏิบัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

 1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (หนังสือมอบฉันทะแบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังสำนักเลขานุการบริษัท
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
  (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)
  โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.grandcanalland.com/ir_share_meeting.php)
 2. หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง co.secretary@grandcanalland.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2247 1082 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อและนามสกุล
  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ทั้งนี้ บริษัทจะรวบรวมคำถามและชี้แจงในที่ประชุมตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องสาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
 2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรืออยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนั่งตามที่นั่งที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเหมาะสม โดยจะมีการเว้นที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวาในระยะ 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดที่ 55 ที่นั่ง โดยจะให้สิทธิผู้เข้าประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้ในพื้นที่ที่บริษัทฯ จัดที่นั่งสำรองไว้
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในโซนที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา
 5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่ บริษัทฯ จัดเตรียมบริการตามจุดต่าง ๆ
 6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
 7. บริษัทฯ งดจัดอาหารและเครื่องดื่มที่สัมผัสอากาศโดยตรง และงดการแจกของชำร่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจใช้เวลานานกว่าปกติ บริษัทฯ
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนดำเนินการที่เข้มงวดในการประชุมครั้งนี้

ดูรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถิอหุ้นประจำปี 2563