ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นและถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ (Code of Conduct)

หากท่านพบเห็นการกระทำใดที่อาจขัดต่อ Code of Conduct โปรดแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ให้สามารถรายงานการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทฯ

วิธีการร้องเรียน

  1. ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
  2. ท่านจะได้รับหมายเลขเรื่องร้องเรียนเฉพาะบุคคล (individual case number) และรหัสผ่าน (password) ทางอีเมลตามที่ท่านระบุไว้ โปรดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดการเรื่องร้องเรียน
  3. หมายเลข individual case number เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ โดยทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ ท่านจะต้องกรอกหมายเลข individual case number ที่ท่านได้รับ เพื่อติดตามความคืบหน้า หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา และจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกรณี โดยจะแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน