ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง.
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล :whistle@grandcanalland.com
เว็บไซต์ : http://www.grandcanalland.com