Investor Relations

สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
หลักเกณฑ์การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มลงทะเบียน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม
วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์