Investor Relations

Contact form

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง.
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. : +662 246 2323
Fax : +662 246 2323

E-mail IR Contact :
ir@grandcanalland.com
Website : http://www.grandcanalland.com