Investor Relations

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ "จีแลนด์" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ภายใต้ชื่อเดิมว่า บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) หรือ "มีเดียส์" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 200,000 บาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539

ธุรกิจของ "มีเดียส์" ในขณะนั้น เป็นการประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ ต่อมาในปี 2552 มีเดียส์ได้ดำเนินนโยบายมุ่งเน้นการผลิตรายการข่าวเป็นหลัก

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ อันประกอบด้วยการซื้อ และรับโอนสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ รวมทั้งซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการชำระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้กับกลุ่มเจริญกฤษ และกลุ่มรัตนรักษ์ ส่งผลให้กลุ่มเจริญกฤษ และกลุ่มรัตนรักษ์กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมีเดียส์ และได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจให้เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ" (Reverse Takeover)

นับเป็นการก้าวสำคัญครั้งใหญ่ของมีเดียส์ จากธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ สู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะบรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ที่จัดตั้งโดยกลุ่มเจริญกฤษ ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำให้มีเดียส์ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหลักทรัพย์ใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอปรับย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อ และสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

ในวันที่ 21 มกราคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และปรับย้ายหมวดธุรกิจตามคำขอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความชัดเจน รวมทั้งตอกย้ำเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก บริษัทจึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "GLAND" (จีแลนด์)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 จีแลนด์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 17,800 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย