Investor Relations

Board of Directors

 • นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

  ประธานกรรมการ


 • รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

  รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นายจรัล มงคลจันทร์

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นางจิตรมณี สุวรรณพูล

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายวิทยา ชวนะนันท์

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายปรีชา เอกคุณากูล

  กรรมการ และประธานกรรมการจัดการ


 • นายปัณฑิต มงคลกุล

  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 • นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

  กรรมการ


 • นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง

  กรรมการ