Investor Relations

Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย
  • นายจรัล มงคลจันทร์

    ประธานกรรมการตรวจสอบ

  • นางจิตรมณี สุวรรณพูล

    กรรมการตรวจสอบ

  • นายวิทยา ชวนะนันท์

    กรรมการตรวจสอบ