Investor Relations

Risk Management Committee

  • นางจิตรมณี สุวรรณพูล

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  • นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

    กรรมการบริหารความเสี่ยง

  • นางปณิดา สุขศรีดากุล

    กรรมการบริหารความเสี่ยง