นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กร

G Land

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีที่มีความท้าทายต่อบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สืบเนื่องจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบต่อทุก
ภาคส่วนธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทำให้เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
ลดการเดินทางออกนอกสถานที่อยู่อาศัย พนักงานในหลาย ๆ องค์กรยังต้องทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม แม้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี 2564 สืบเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนสามารถ กลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงใช้ชีวิตประจำวันตามสถานที่ต่าง ๆ นอกบ้านได้มากขึ้นธุรกิจในหลายภาคส่วนเริ่มกลับมาดำเนินการจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของโรคที่จะนำไปสู่โรค COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การดำเนินชีวิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจยังไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้

ในการรับมือและบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ไม่ปกติดังกล่าว บริษัทฯ เน้นย้ำการบริหารจัดการในทุกธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนของรายได้ที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น ผู้เช่า ร้านค้า ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีแผนการลงทุนซึ่งผ่านการทบทวนอย่างละเอียดในหลายมิติ โดยในปี 2564 บริษัทฯ
ได้เปิดตัวโครงการ นิรติ ดอนเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยแนวราบ โดยโครงการดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งเริ่มทยอยขายและโอนยูนิตในโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 จากปี 2563 โดยหลักมาจากการขายและโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการลดลง สืบเนื่องจากการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าและผู้เช่าในโครงการของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส
COVID-19 อย่างไรก็ตามเพื่อทดแทนรายได้ที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรการดำเนินงานได้ในระดับที่
ใกล้เคียงกับปีก่อน

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงในระดับสากล และมีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อหลักการดังกล่าว โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้คะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับ 5 ดาว เพิ่มขึ้นจากปี 2563 และปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดาว และระดับ 3 ดาวตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ริมคลองยายสุ่น
เพื่อสร้างคลองต้นแบบในการแก้ปัญหาน้ำเสีย การรับบริจาคกล่องกระดาษสำหรับทำเตียงสนามและส่งให้กับโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนในการจัดสรรพื้นที่ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสภากาชาดไทยในการเปิดรับบริจาคโลหิต เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายและแรงใจท่ามกลางสภาวการณ์ที่ไม่ปกติเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับมือและก้าวผ่าน สถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง
แม้สถานการณ์ทั้งด้านของเศรษฐกิจหรือการดำรงชีวิตจะยังมีความไม่แน่นอนและยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายกอบชัย จิราธิวัฒน์)
ประธานกรรมการ