Investor Relations

G Land

Message From Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GLAND”) ทั้งจากปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยภายในที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะธุรกิจอาคารสำนักงานยังคงมีการแข่งขันสูง
ทั้งจากผู้ประกอบการเดิมที่มีการขยายธุรกิจ รวมถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ
ยังคงรักษาการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ได้

ภาพรวมธุรกิจสำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการอาคารสำนักงานซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยพื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ที่เพิ่มขึ้น ในแง่ของรายจ่าย บริษัทฯ
ได้นำการบริหารต้นทุนเข้ามาใช้ทำให้ช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นส่งผลให้ต้นทุนให้เช่าและบริการลดลงสำหรับความ
คืบหน้าเกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณา
และศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางธุรกิจของโครงการที่อยู่ระหว่างการทบทวน ได้แก่ โครงการ Super Tower
และศูนย์ประชุม โครงการพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (Arcade) และโครงการโรงแรม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ยังยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงระดับสากล นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณานโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นต้น เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยบริษัทฯ มีแผนที่จะสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและสามารถสื่อสารต่อผู้อื่นได้ต่อไป

บริษัทฯ เชื่อว่า หนึ่งในองค์ประกอบของการเติบโตที่ยั่งยืน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในระดับองค์กร ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดการรู้คุณค่าของทรัพยากร สำหรับในด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่า “G Land รวมใจรักษ์ พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมอาสาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการหรือโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองยายสุ่น” โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมารวมถึงพนักงานและผู้บริหารที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำให้บริษัทฯ สามารถรักษาการเติบโตท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทาย ในการนี้บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะ
มุ่งมั่น ทุ่มเท แรงกายและกำลังความคิดในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยังคงตั้งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างสมดุลภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภท

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ