Investor Relations

G Land

Message From Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ของเรา ยังคงดำเนินการตามเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และทุกโครงการประกอบไปด้วยอาคารที่มีประโยชน์การใช้งานครบถ้วนทั้ง 6 ฟังก์ชั่น คือมีทั้งอาคารสำนักงานให้เช่า , พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า , โรงแรม , คอนโดมิเนียม , โครงการบ้านจัดสรร และสถานที่ท่องเที่ยว โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง
สม่ำเสมอ

โครงการหลักของบริษัท คือโครงการ แกรนด์ พระราม 9 มีการเปิดให้บริการโครงการย่อยในแกรนด์ พระราม 9 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อาคารชุด เบ็ล ในปี 2555 พื้นที่ค้าปลีก เดอะช็อปปส์ ในปี 2556 อาคารสำนักงานให้เช่า เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส ในปี 2557 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ในปี 2558 และอาคาร จี ทาวเวอร์ ในปี 2559 ซึ่งแต่ละโครงการประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ CBD (Central Business District) ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน ในฐานะที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการขนส่งมวลชน

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังได้ดำเนินการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน
จีแลนด์ (GLANDRT) ซึ่งลงทุนในอาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก ในวันที่ 21 เมษายน 2560 และมีที่ดินขนาดใหญ่กว่า 49 ไร่ รอการพัฒนาเป็น New CBD ที่ย่านถนนพหลโยธิน ในชื่อโครงการ K8 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทพัฒนาร่วมกับกลุ่มบีทีเอส ซึ่งปัจจุบันพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการแล้วเสร็จ รอการเปิดเชื่อมกับถนนพหลโยธินเพื่อจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับปี 2561บริษัทยังคงพัฒนาโครงการแกรนด์ พระราม 9 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งโครงการเสร็จสมบูรณ์
โดยโครงการ เดอะ ซุปเปอร์ ทาวเวอร์ ในส่วนพื้นที่ค้าปลีก งานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ และอาคารจอดรถ ก่อสร้างชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 3 แล้ว ในส่วนซุปเปอร์ ทาวเวอร์ ทำการทดสอบเสาเข็มและคาดว่าจะสามารถเริ่มงานเสาเข็มได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 โครงการโรงแรม ได้ดำเนินการเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ ส่วนโครงการที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ได้แก่ โครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง และโครงการ เบ็ล สกาย บนถนนกำแพงเพชร เนื่องจากจะมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ในปลายปี 2561 ซึ่งจะส่งผลให้ที่ดินที่ติดแนวรถไฟฟ้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น บริษัทจึงจะพิจารณาปรับปรุงแบบของทั้งสองโครงการให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมต่อไป

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมั่นใจและมุ่งมั่นว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เสริมสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจและให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด คณะผู้บริหารขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบายธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพากิจการให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยดี สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้สมกับความเชื่อถือและความไว้วางใจที่ได้รับต่อไป