Investor Relations

Management Team

 • นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
  และกรรมการจัดการ

 • นางปณิดา สุขศรีดากุล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ

 • เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการจัดการ

 • นายสุรกิจ ธารธนานนท์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน